ارزیابی وضعیت پاسچر ورزشکاران

متخصصین اعتقاد دارند روابط بالقوه ای بین عدم تقارن های بدن (ناهنجاریهای اسکلتی) و تجمع بار بر روی یک سمت بدن و در نتیجه آسیبهای خاصی در ورزشکاران است.