کفش مناسب و پای سالم

کمتر کسی پیدا میشه که از قدم زدن و راه رفتن زیر بارون یا روی [...]