• مثال: hamid@gmail.com
  • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, docx, png, jpeg.
    نکته: فقط فایل های pdf , jpg , docx , png , jpeg قابل قبول است.