دستگاه آنالیز ناهنجاری اسکلتی- پاسچر

به جهت تحلیل انواع ناهنجاریهای قامتی انسان از دستگاه آنالیز ناهنجاری اسکلتی (آنالیز قامت) استفاده می‌شود. دستگاه آنالیز قامت با استفاده از تکنولوژی فتوگرامتری، مشخصات قامتی، ناهنجاریهای ستون فقرات و اسکلت بدن انسان، عدم تقارن های موجود در قامت انسان و انحرافات محور بدن انسان را ارزیابی می‌کند. این دستگاه شامل یک عدد دوربین دیجیتال، صفحه کالیبره شطرنجی و نرم افزار مربوطه به عنوان رابط کاربری ساده است.

کاتالوگ دستگاه را دریافت کنید.

درخواست قیمت و مشاوره تلفنی