ویدئو اسکنر فشار کف پا (فوت اسکنر فشاری) پایاتک | PT-Foot Pressure Scanner

اسکنر فشار کف پا، پلترفم آنالیز توزیع فشار کف پا در حالت ایستاده و راه رفتن است.