ویدئو دستگاه آنالیز ناهنجاریهای قامتی پایاتک | PT- Posture Analyzer

دستگاه آنالیز ناهنجاریهای قامتی جهت بررسی سیستم اسکلتی انسان و گزارش کامل ناهنجاریهای موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد.