ویدئو دستگاه آنالیز گیت پایاتک | PT- Gait Analyzer

دستگاه آنالیز گیت (راه رفتن)، جهت بررسی چرخه راه رفتن و همچنین توزیع فشار کف پا استفاده می‌شود.