دستگاه های اسکن پا با اهداف متفاوتی تولید میشوند. اسکنرهای فشار کف پا، اسکنرهای سه بعدی کف پا، اسکنرهای سه بعدی کل پا و دستگاه های آنالیز گیت از انواع دستگاه های اسکن پا یا فوت اسکنرها هستند.