تشک پیشگیری از زخم بستر

تشک ضد زخم بستر با هدف کمک به حفظ سلامت بیماران و افرادی که قادر به خارج شدن از رختخواب نیستند و یا به هر نحوی قسمتهایی از بدنشان دائما تحت تماس و فشار با سطح زیرین است و با توجه به قیمت بسیار بالای نمونه مشابه خارجی توسط پایاتِک ساخته شده است.
PT-Mat سیستمی برای اندازه گیری میزان فشار بدن بر روی تشک یا تخت خواب می‌باشد. کاربرد اصلی این سیستم در واقع جلوگیری از ایجاد زخم در افرادیست که تحرک کمی دارند. این محصول می تواند در اندازه گیری میزان فشار بدن بیمار بر روی تخت به منظور بررسی و نظارت بر وضعیت بیمار، ارزیابی میزان احساس راحتی بیمار و شناسایی نقاط پر خطر به پزشکان و پرستاران کمک زیادی بنماید. این سیستم به کادر درمان کمک می کند که فشارهای غیر یکنواخت بدن بر روی سطح را قبل از آنکه باعث ایجاد زخم شوند را شناسایی کند.